Uvodno o projektu

Kroz projekt ukupne vrijednosti 3.892.627,50 kn, koje putem Europskog socijalnog fonda financira Europska unija, a prijavilo ga je Sveučilište Jurja Dobrile u Puli uz partnerstvo Opće bolnice Pula te Sveučilište u Zadru, želi se od ožujka 2019. godine do veljače 2022. godine, unaprijediti postojeći preddiplomski studijski program Sestrinstva te razviti i potpuno novi diplomski studij usklađen s postojećim standardima kvalifikacija. Cilj je na studiju Kulture i turizma razviti dva nova standarda zanimanja usklađena sa standardima kvalifikacija, opremiti kabinet vještina za sestrinstvo u iznosu gotovo pola milijuna kuna u zgradi starog internog odjela, odnosno stare radiologije na Zagrebačkoj 30.

Kompetencije koje se stječu završetkom postojećih studijskih programa nisu uvijek prepoznate kod poslodavaca, što rezultira niskom zapošljivosti prvostupnika i magistra. Na razini RH prisutan je problem dugotrajne nezaposlenosti (72.725 osoba nezaposlenih duže od 1 g. čine 45% ukupne nezaposlenosti, HZZ 2018.) uslijed nedostatka radnih mjesta te neusklađenosti programa visokog obrazovanja s tržištem rada, kao i iseljavanje mladih visokoobrazovanih osoba. U RH radi 32.000 med. sestara od čega je 1.200 (27%) visokoobrazovanih. Projekt će omogućiti edukaciju u području sestrinstva, budući da hrvatsko zdravstvo treba medicinske sestre koje će vladati elementarnim znanjima i vještinama, ali i visokoobrazovane osobe u području upravljanja i rukovođenja, javnog zdravstva, zdravstvene njege u zajednici i obrazovanja budućih mladih stručnjaka iz sestrinstva i srodnih područja.


Dugoročno, povezivanjem nositelja studijskih programa i potreba poslodavaca, razvit će se standardi kvalifikacija s kompetencijama prilagođenim potrebama tržišta rada, čime će se potaknuti zapošljivost studenata te smanjiti broj odlazaka u inozemstvo, zbog čega je vrijedno ulagati EU sredstva. Navedeno doprinosi postizanju zacrtanih ciljeva strategije Europa 2020, odnosno ciljeva za 2020. g. na razini RH (stopa zaposlenosti 20-64 g. 62,9% i 35% osoba s tercijarnim obrazovanjem). Projekt je u skladu sa Strategijom prijavitelja, strateškim dokumentima partnera, europskim i nacionalnim zakonodavstvom te s mjerom Poboljšanje transparentnosti i usporedivosti kvalifikacija iz

Novog programa vještina za Europu, kao i s temom relevantnost visokog obrazovanja za tržište rada koja je navedena u Pregledu obrazovanja i osposobljavanja u EU za 2016.


Provedba doprinosi prioritetima 2. (Jačanje i bolje korištenje ljudskih resursa u zdravstvu) i 7. (Suradnja s drugim resorima i društvom u cjelini) Nacionalne strategije razvoja zdravstva, budući da projekt podrazumijeva partnerstvo između visokog učilišta i zdravstvene ustanove u kojoj će se zapošljavati budući prvostupnici i magistri sestrinstva.

Svrha i cilj

Realizacijom projekta riješit će se problem Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli koji se odnosi na nedostatak studijskih programa koji su u skladu s HKO-om te će se omogućiti povećanje kvalitete i relevantnosti nastavne djelatnosti. Nastavno i nenastavno osoblje prijavitelja i partnera ojačat će svoje kompetencije, dok će se budućim prvostupnicama kulture i turizma te prvostupnicama i magistrima sestrinstva omogućiti upisivanje i završavanje programa koji su u skladu s tržištem rada.

Na projektu će se angažirati nastavno i nenastavno osoblje prijavitelja i partnera određen dio radnog vremena, a sve projektne aktivnosti bit će usmjerene na ciljane skupine koje su odabrane na temelju iskazanog interesa te na temelju njihove stručnosti u području kulture i turizma te sestrinstva:


• Nastavno i nenastavno osoblje VU (43) čiji se problemi vežu uz nemogućnost provedbe programa koji su u skladu s HKO-om, a koji imaju
potrebe za unapređenjem upravljačkih i nastavničkih kompetencija za postizanje definiranih ishoda učenja.
• Visokoobrazovne ustanove (prijavitelj i Sveučilište u Zadru) imaju problem nedostatnog broja programa koji su u skladu s HKO-om te imaju potrebu unapređenja kvalitete nastavne djelatnosti i povećanja konkurentnosti izradom studijskih programa, opremanjem vježbaonica te jačanjem kompetencija nastavnika.


Krajnji korisnici su postojeći i budući studenti prijavitelja kojima će se omogućiti stjecanje kompetencija koje će biti prepoznate na tržištu rada, poslodavci koji će zapošljavati iste te nastavno osoblje prijavitelja koje će izvoditi pojedini program.

Partnerstvo na projektu

Na čelu projektnog tima je stručna voditeljica projekta (voditeljica Ureda za istraživanje i projekte iz ustanove prijavitelja) koja će koordinirati svim projektnim aktivnostima u suradnji s vanjskim stručnjacima, a ostali članovi projektnog tima su članovi radnih skupina za a) Sestrinstvo te

b)Kulturu i turizam.

Pomoć će im pružiti administrativni djelatnici prijavitelja i partnera. Odgovornost nad pripremom dokumentacije za nabavu te
provođenjem postupaka nabave, komunikacijom s dobavljačima i izvršiteljima usluga i osiguravanjem pravovremene isporuke predmeta nabave u sklopu projekta imat će ugovoreni stručnjaci uz suradnju s djelatnicima Službe za opće poslove i nabavu ustanove prijavitelja.
Prijavitelj i partneri stekli su iskustvo pripremom i provedbom sljedećih projekata tijekom kojih su razvijali i definirali projektne ciljeve,
organizirali i održavali radne sastanke s članovima projektnih timova, izvršiteljima usluga, ishodili potrebne dokumente, sudjelovali u nadzoru projektnih aktivnosti za koje su bili zaduženi te u upravljanju financijama odobrenim po projektu, a sudjelovali su i u postupcima nabave:


- Sveučilište u Puli Partner, "Adriatic fortresses and military areas" – ADRIFORT, IPA Adriatic, 2012.-2015., 2.285.752,00€
- Sveučilište u Puli Partner, DA-SPACE - Open Innovation to raise Entrepreneurship skills and Public Private Partnership in Danube Region, INTERREG Danube, 2017.-2019., 1.787.166,50 €
- OB Pula Partner, LOVE YOUR HEART, IPA Adriatic, 2012.-2015., 1.433.290,00 €
- Sveučilište u Zadru Prijavitelj, Ravnatelj: profesija i kvalifikacija, a ne funkcija, ESF, 2015.-2016., 267.716,72€
- Sveučilište u Zadru Prijavitelj, BLUE SMART (EASME/EMFF/2016/1.2.1.2/03/SI2.750010), EFPR, 2017.-2018., 319.493,00€               


Navedeno jasno ukazuje na dobre operativne i stručne kapacitete za provedbu projekta.

Aktivnosti na projektu

Kvalitetu i uspješnost provedbe predmetnog projekta prijavitelj će osigurati formiranjem projektnog tima te kontinuiranim praćenjem provedbe projektnih aktivnosti od strane administratora projekta. Projektni tim će biti odgovoran za koordinaciju rada, odabir najkvalitetnijih izvršitelja usluga i dobavljača opreme i poštivanje predviđenih vremenskih rokova čime će se osigurati kvaliteta izlaznih komponenti projekta.


Kako bi se osigurala održivost projekta, u godinama nakon provedbe projekta, studijski programi uključeni u projekt izvodit će se sukladno
pravilnicima o studijima i studiranju. Novi sveučilišni diplomski studij sestrinstva ustrojit će se prema studijskom programu koji donosi Senat Sveučilišta.


Financijska i institucionalna održivost projekta osigurat će se sljedećim mjerama:


1. Omogućavanje upisa studenata na razvijene i unaprijeđene studijske programe u godinama nakon provedbe projekta na temelju njihove prijave putem NISpVU, dodatne provjere te završene procedure upisa. Mjeru će nakon provedbe projekta provoditi Povjerenstvo za upise te djelatnici Ureda za studente i obrazovne programe iz ustanove prijavitelja.


2. Financijska potpora za provođenje studijskih programa nakon provedbe projekta osigurat će se sredstvima koja će MZO doznačiti ustanovi prijavitelja za subvenciju participacije redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranje materijalnih troškova.


3. Daljnjom promocijom Sveučilišta i studijskih programa, a sve kako bi se zainteresirao veći broj studenata za prvi odabir upravo studijskih programa koji su obuhvaćeni projektom. Naime, promocijom projekta i programa putem web stranica prijavitelja, partnera i projekta te izrađenim elementima vidljivosti (logotip, letci, plakati, promotivni video i ostali promotivni materijali) informirat će se budući studenti o mogućnostima koje im se pružaju studiranjem na Sveučilištu. Mjeru će nakon provedbe projekta provoditi Rektorat i zajedničke službe ustanove prijavitelja.


4. Financijska održivost osigurat će se razradom i iniciranjem novih projekata te prijavama na natječaje iz OP ULJP i ERASMUS+ te drugih
programa. Troškovi koji će se javiti nakon provedbe projekta, poput troška potrošnih materijala, troška nastavnog i nenastavnog osoblja te
održavanja mrežne stranice, financirat će se iz proračuna prijavitelja, dok će se trošak osoblja partner osigurati sredstvima partnera. Potrebno je naglasiti kako projekt tijekom provedbe neće generirati prihode. Za navedenu mjeru bit će zaduženi djelatnici Rektorata i zajedničke službe ustanove prijavitelja, odnosno službe partnera.


5. Institucionalna održivost osigurat će se provedbom studijskih programa, čime će se poboljšati kompetencije nastavnika, pozicija Sveučilišta unutar sustava visokog obrazovanja RH te postići veća konkurentnost studenata stjecanjem kompetencija koja su u skladu s tržištem rada. Provedba projekta potaknut će uspostavljanje novih suradnji s visokim učilištima, posebice s visokim učilištima koja se bave istim i/ili srodnim djelatnostima te ustanovama koje zapošljavaju studente nakon završetka obrazovanja. Za navedenu mjeru bit će zaduženi djelatnici Rektorata i zajedničke službe te nastavno osoblje ustanove prijavitelja.


6. Djelovat će se u smjeru jačanja suradnje Sveučilišta u Puli i partnera te iniciranja novih zajedničkih projekata. Za navedenu mjeru bit će
zaduženo rukovodstvo prijavitelja i partnera, čime će se dodatno postići institucionalna održivost projekta.
Da bi održivost projekta bila zajamčena iz aspekta ljudskih resursa, prijavitelj i partneri će osigurati dostupnost projektnog tima koji će nakon provedbe projekta aktivno sudjelovati u transferu iskustva i znanja. Dodatno znanje i iskustvo koje će projektni tim steći pripremom i provedbom predmetnog projekta koristit će za iniciranje, razradu i prijavu drugih projektnih prijedloga te za bolje razumijevanje načina prijave i zahtjeva EU.


Navedenim će se postići administrativna održivost projekta. Uspješna realizacija projekta predstavljat će primjer dobre prakse te će potaknuti druge institucije na razradu projektnih ideja.

Važne poveznice